Văn bản pháp luật

Những văn bản pháp luật thường sử dụng trong lĩnh vực môi trường

Tổng hợp những văn bản pháp luật mới nhất hiện hành về lĩnh vực môi trường. Tài liệu được sư tập và tổng hợp bởi công ty môi trường Cao Gia Quý. Với tài liệu này, hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Luật – Nghị định chỉnh phủ về môi trường:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 2014 01/01/2015 Thay thế luật số: 52/2005/QH11
57/2010/QH12 Luật thuế bảo vệ môi trường 01-01-12
68/2006/QH11 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01-01-07
18/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01-04-15
19/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01-04-15
21/2008/NĐ-CP Nghị định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP 21-03-08
21/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 01/05/2013 Thay thế nghị định số: 25/2008/NĐ-CP và nghị định số: 19/2010/NĐ-CP
25/2013/NĐ-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 01/07/2013 Thay thế nghị định số: 67/2003/NĐ-CP
29/2011/NĐ-CP Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 05-06-11
38/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu 15-06-15
80/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 03-09-06
80/2014/NĐ-CP Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 01-01-15
127/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 15-01-07
155/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 01/02/2017 Thay thế nghị định số: 179/2013/NĐ-CP
10/2014/UBTVQH13 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 05-06-15

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
05/2008/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 08-09-06
12/2006/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại 19-01-07
13/2006/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 10-10-06
22/2006/QĐ-BTNMT Quyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi Trường 02-01-07
26/2011/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 18-07-11
26/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 15/07/2015 thay thế thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
27/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 15-07-15
35/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 17-08-15
36/2015/TT-BTNMT Thông tư về quản lý chất thải nguy hại 01-09-15
38/2015/TT-BTNMT Thông tư về cải tạo, phục hồi môi trường tỏng hoạt động khai thác khoáng sản 17-08-15
43/2015/TT-BTNMT Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 01-12-15
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 30-06-16
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 10-03-15
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch về quản lý chất thải y tế 01-04-16
106/2007/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung về phí vảo vệ môi trường đối với nước thải 07-10-07
125/2003/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện về phí bảo vệ mô trường đối với nước thải 14-01-04

Bộ quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi Trường:

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 01/06/2015 thay thế QCVN 01:2008/BTNMT
QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển Sửa đổi QCVN 10:2008/BTNMT
QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản Sửa đổi QCVN 11:2008/BTNMT
QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 01/06/2015 thay thế QCVN 12:2008/BTNMT
QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 01/06/2015 thay thế QCVN 13:2008/BTNMT
QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Thay thế QCVN 24:2009/BTNMT
QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 15-06-16
TCVN 5945: 2005 Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp – tiêu chuẩn thải Thay thế TCVN 5945: 1995
TCVN 6772:2000 Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép
TCVN 6773 : 2000 Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – chất lượng nước dùng cho thủy lợi
TCVN 7586:2006 Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về Khí thải và tiếng ồn:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
QCVN 05:2009/NTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
QCVN 06:2009/NTNMT Chất lượng không khí – về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh
TCVN 5937:2005 Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh Thay thế cho TCVN 5937 : 1995
TCVN 5938:2005 Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh Thay thế cho TCVN 5938 : 1995
TCVN 5940:2005 Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ Thay thế cho TCVN 5939:1995, TCVN 6991:2001
TCVN 5939: 2005 Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Thay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001, TCVN 6995:2001 và TCVN 6996:2001.

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất và chất thải nguy hại:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất Thay thế QCVN 03:2008/BTNMT
QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước và nước sinh hoạt:

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực
QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *